Kto może liczyć na świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane od kilku lat w ramach programu rządowego “Rodzina 500+”. Jego główny cel to częściowe pokrycie wydatków przeznaczonych na wychowanie i kształcenie dzieci, dbanie o ich rozwój kulturalny, a także na opiekę nad nimi i zaspokojenie ich potrzeb życiowych. Na taką pomoc mogą liczyć rodzice dzieci do ukończenia 18. roku życia, którzy dostają raz w miesiącu świadczenie w gotówce lub przelewem w wysokości 500 zł. Czy każdy może ubiegać się o takie świadczenie? Co zrobić, aby je otrzymać?

Kiedy można otrzymać świadczenie wychowawcze i kto je wypłaca?

Obowiązek realizacji świadczenia wychowawczego spoczywa na konkretnych gminach. Działają one na mocy ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci. Świadczenie jest wypłacane na pierwsze i każde kolejne dziecko. Obecnie, obowiązują zasady przyznawania pieniędzy obowiązują od 1 lipca 2019 r., kiedy to usunięto kryterium dochodowe i objęto programem również pierwsze dziecko. W 2021 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany w programie, które określiły nowy okre rozliczeniowy oraz nowe terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia.

Wypłacanie świadczenia wychowawczego nie jest ograniczone czasowo i każde dziecko do ukończenia 18. roku życia będzie otrzymywać z budżetu państwa co miesiąc 500 zł, przy czym wysokość zarobków rodziców nie ma żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu świadczenia. Co więcej, kwota 500 zł. jest wolna od podatku, a zatem w całości zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom dziecka.

W przypadku, gdy w trakcie okresu rozliczeniowego, dziecko skończy 18 lat, świadczenie ostatni raz zostanie wypłacone w miesiącu, w którym się urodziło, przy czym jego kwota zostanie pomniejszona o resztę dni w danym miesiącu.

Kogo obejmuje program “500+”?

Świadczenie wychowawcze może otrzymać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka. W szczególnych przypadkach, świadczenie jest wypłacane dyrektorowi domu pomocy społecznej. Jeśli rodzice dziecka, któremu przysługuje świadczenie wychowawcze, są rozwiedzeni lub żyją w separacji, mogą wystąpić o podzielenie świadczenia, jeśli sprawują opiekę nad tym dzieckiem na przemian (wymieniają się obowiązkami i opieką). Wówczas, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców osobno w wysokości połowy kwoty świadczenie wychowawczego przysługującego za dany miesiąc.

Jego kwota za niepełny miesiąc jest ustalana przez podzielenie kwoty świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, natomiast otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie to przysługuje.

Komu nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy jednostka właściwa do realizacji programu odmawia wypłaty świadczenia. Do takich przypadków z pewnością należy trwanie dziecka w związku małżeńskim. Innym przykładem jest przebywanie dziecka w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym lub w szkole wojskowej, czyli w takim instytucjach, które zapewniają nieletniemu całodobową opiekę i utrzymanie. Świadczenia nie otrzyma również osoba, której przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.

Jeśli osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego nie przeznacza wypłacanych jej pieniędzy konkretnie na dziecko, właściwy organ ma prawo przekazać tej osobie świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, aby nie dochodziło do marnotrawienia pieniędzy.

Kategorie
Rodzina